خدمات ناوک

یکی از اصلی ترین معضلاتی که کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به دلیل محدودیت منابع مختلف و عدم وجود جریانهای پایدار درآمدی با آن روبرو هستند، دسترسی به شبکه‌های ارتباطی تخصصی محصوصاٌ در سرفصل‌های مدیریت و راهبرد کسب و کار می‌باشد. ما در ناوک به پشتوانه سابقه افراد و تیم خود گرد هم آمدیم تا مسیر شناخت و رشد شما را کوتاه کنیم. در ادامه به شرح برخی از خدمات شتابدهنده ناوک برای استارتاپها می‌پردازیم:

طراحی بوم کسب و کار و پیشنهادی استارتاپ شما

نقش بوم کسب وکار و طراحی آن در مراحل اولیه یک طرح در شناخت منابع و فعالیت های کلیدی و انتخاب مسیر ورود به بازار بسیار حائز اهمیت است. شما با طراحی بوم کسب و کار خود و تعریف ارزش‌های پیشنهادی نقشه راه خود را تعیین کرده و دید مناسبی نسبت به وضعیتی که در آن حضور دارید با نگاهی رو به جلو خواهید داشت.

در این جلسات تحلیل و توسعه استارتاپ شما ،مسئله و نیاز بازاری که هسته استارتاپ شما آنرا کشف کرده، ارزش قابل ارائه شما و همچنین بازار هدف و رقبای موجود در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جلسات مشاوره تصویر شما از استارتاپ و مسیرتان شفاف تر می‌شود.

طراحی بوم کسب و کار و ارزش پیشنهادی شما

نقش بوم کسب وکار و طراحی آن در مراحل اولیه یک طرح در شناخت منابع و فعالیت های کلیدی و انتخاب مسیر ورود به بازار بسیار حائز اهمیت است. شما با طراحی بوم کسب و کار خود و تعریف ارزش‌های پیشنهادی نقشه راه خود را تعیین کرده و دید مناسبی نسبت به وضعیتی که در آن حضور دارید با نگاهی رو به جلو خواهید داشت.

در این جلسات تحلیل و توسعه استارتاپ شما ،مسئله و نیاز بازاری که هسته استارتاپ شما آنرا کشف کرده، ارزش قابل ارائه شما و همچنین بازار هدف و رقبای موجود در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جلسات مشاوره تصویر شما از استارتاپ و مسیرتان شفاف تر می‌شود.

طراحی بوم کسب و کار و ارزش پیشنهادی استارتاپ شما

نقش بوم کسب وکار و طراحی آن در مراحل اولیه یک طرح در شناخت منابع و فعالیت های کلیدی و انتخاب مسیر ورود به بازار بسیار حائز اهمیت است. شما با طراحی بوم کسب و کار خود و تعریف ارزش‌های پیشنهادی نقشه راه خود را تعیین کرده و دید مناسبی نسبت به وضعیتی که در آن حضور دارید با نگاهی رو به جلو خواهید داشت.

در این جلسات تحلیل و توسعه استارتاپ شما ،مسئله و نیاز بازاری که هسته استارتاپ شما آنرا کشف کرده، ارزش قابل ارائه شما و همچنین بازار هدف و رقبای موجود در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جلسات مشاوره تصویر شما از استارتاپ و مسیرتان شفاف تر می‌شود.

هر آنچه برای شروع
یک استارتاپ لازم دارید

طراحی بوم کسب و کار و ارزش پیشنهادی شما

نقش بوم کسب وکار و طراحی آن در مراحل اولیه یک طرح در شناخت منابع و فعالیت های کلیدی و انتخاب مسیر ورود به بازار بسیار حائز اهمیت است. شما با طراحی بوم کسب و کار خود و تعریف ارزش‌های پیشنهادی نقشه راه خود را تعیین کرده و دید مناسبی نسبت به وضعیتی که در آن حضور دارید با نگاهی رو به جلو خواهید داشت.

در این جلسات تحلیل و توسعه استارتاپ شما ،مسئله و نیاز بازاری که هسته استارتاپ شما آنرا کشف کرده، ارزش قابل ارائه شما و همچنین بازار هدف و رقبای موجود در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جلسات مشاوره تصویر شما از استارتاپ و مسیرتان شفاف تر می‌شود.

طراحی بوم کسب و کار و ارزش پیشنهادی استارتاپ شما

نقش بوم کسب وکار و طراحی آن در مراحل اولیه یک طرح در شناخت منابع و فعالیت های کلیدی و انتخاب مسیر ورود به بازار بسیار حائز اهمیت است. شما با طراحی بوم کسب و کار خود و تعریف ارزش‌های پیشنهادی نقشه راه خود را تعیین کرده و دید مناسبی نسبت به وضعیتی که در آن حضور دارید با نگاهی رو به جلو خواهید داشت.

در این جلسات تحلیل و توسعه استارتاپ شما ،مسئله و نیاز بازاری که هسته استارتاپ شما آنرا کشف کرده، ارزش قابل ارائه شما و همچنین بازار هدف و رقبای موجود در سطوح مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جلسات مشاوره تصویر شما از استارتاپ و مسیرتان شفاف تر می‌شود.