فرم درخواست شتابدهی پس از تکمیل فرم پروفایل شما توسط ناوک بررسی میشود
در صورت داشتن شرایط اولیه برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری و شرکت ها و سازمان های بزرگ ذخیره می شود و درصورت ایجاد فرصت همکاری شما به مصاحبه دعوت میشوید