فرم درخواست شتابدهی

پس از ارسال درخواست ورود به کمپ شتابدهی ناوک ، پروفایل شما توسط دپارتمان های مختلف ناوک، بررسی می شود.
در صورت داشتن تیم کامل و محصول اولیه، برای ورود به کمپ دعوت به مصاحبه می شوید و در غیر این صورت اطلاعات شما برای همکاری با شرکت ها و سازمان های بزرگ، ذخیره می شود و در صورت ایجاد فرصت همکاری، شما به مصاحبه دعوت می شوید.

جهت درخواست ورود به ناوک فرم زیر را پر کنید